Algemene Voorwaarden Nieuw Licht Design

 1. Definities

1.1 Nieuw Licht Design: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Nieuw Licht Design een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
1.4 Aanpassingen ronde: Een mail, telefoongesprek of WhatsApp bericht waarin één of meerdere wijzigingen worden aangeven voor de website.

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door middel van goedkeurig van offerte geeft de opdrachtgever aan kennis te hebben van de algemene voorwaarde.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Nieuw Licht Design.

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Nieuw Licht Design zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Nieuw Licht Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 1. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– Het formulier op de website https://www.chuckswebdesign.nl/eerste-ontwerp/ is ingevuld en is ontvangen door Nieuw Licht Design;
–  de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Nieuw Licht Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nieuw Licht Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Nieuw Licht Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Nieuw Licht Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Nieuw Licht Design is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nieuw Licht Design kenbaar behoorde te zijn.

 1. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Nieuw Licht Design op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Nieuw Licht Design, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Nieuw Licht Design is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de  foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Nieuw Licht Design van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

 1. Copyright

7.1 Al het door Nieuw Licht Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieuw Licht Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Nieuw Licht Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Nieuw Licht Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Nieuw Licht Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Nieuw Licht Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Dit geldt alleen voor de door Nieuw Licht Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen, Nieuw Licht Design wordt geen eigenaar van de website/webshop van de opdrachtgever.
7.3 Nieuw Licht Design behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Nieuw Licht Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Nieuw Licht Design op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Nieuw Licht Design of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Nieuw Licht Design.
8.2 Nieuw Licht Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Nieuw Licht Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Nieuw Licht Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
8.4 Voor de wijzigingen die de opdrachtgever zelf aanbrengt aan het opgeleverde product en eventuele gebreken die hieruit ontstaan is Nieuw Licht Design niet aansprakelijk.
8.5 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het goed onderhouden en bijhouden van eventuele updates. Ook als Nieuw Licht Design hierin bemiddeld. Nieuw Licht Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gehackte websites en eventuele downtime van de website.

 1. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Nieuw Licht Design. Indien de reclame gegrond is zal Nieuw Licht Design deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Nieuw Licht Design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 1. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Nieuw Licht Design naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 1. Betaling

11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Nieuw Licht Design de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd of dat opdrachtgever niet tevreden is met het product dat Nieuw Licht Design oplevert. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Nieuw Licht Design kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Nieuw Licht Design niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.2.2 Wanneer de ontwikkeling van de website langer duurt dan 2 maanden of na 10 aanpassingen rondes, tenzij anders overeengekomen, kan opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Nieuw Licht Design een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Nieuw Licht Design overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Nieuw Licht Design eerst een herinnering gestuurd. Na geen antwoord op deze herinneren wordt er een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 1. Geen contact

12.1 Als de website/webshop nog in ontwikkeling is en als er 18 maanden (1,5 jaar) geen contact is geweest tussen de klant en Nieuw Licht Design of als er voor 18 maanden geen werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt de website in ontwikkeling (op het ontwikkel domein) verwijderd. Deze daarna weer online zetten om er weer mee aan de slag te gaan is mogelijk, maar dan tegen de op dat moment geldende tarieven + kosten voor dit extra werk van €50,- excl BTW.

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1 Nieuw Licht Design bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 1. Overig

14.1 Nieuw Licht Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Nieuw Licht Design
14.2 Wanneer Nieuw Licht Design bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Nieuw Licht Design is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Nieuw Licht Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
14.4 Nieuw Licht Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Nieuw Licht Design zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.