Algemene voorwaarden

Op alle handelingen van Nieuw Licht Design grafisch ontwerp zijn de Algemene voorwaarden Grafische sector van toepassing.

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

De ontwerpstudio: de ontwerper / de ontwerpstudio die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;

Toeleverancier: produktiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door de ontwerpstudio voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder a;

Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Artikel 3: Prijsopgave

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de ontwerpstudio. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de ontwerpstudio zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging

Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd aan de ontwerpstudio alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen.

De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5: Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerpstudio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Artikel 6: Gebruik van andere toeleveranciers

Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De ontwerpstudio houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerpstudio, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Wanneer de ontwerpstudio opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

Ontwerper is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud/tekst van het opgeleverde product. Opdrachtgever zal laatste drukproef zelf moeten controleren op eventuele inhoudelijke fouten.

Artikel 7 Betaling

Alvorens bronbestanden worden opgeleverd zal de factuur moeten worden voldaan.